Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

Konsumentom – co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.

Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: zamowienia@profile-mosiadz.com

Zwracaną rzecz należy zwróć niezwłocznie na adres: Nowa Wieś 167, 36-001 Trzebownisko jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy.

Od umowy można odstąpić w terminie 14 dni.

Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

 • dla umowy, w której wydajemy rzecz, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik,
 • dla treści cyfrowych – od dnia zawarcia umowy.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Dokonane płatności, zwrócimy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

Reklamacje

W przypadku, gdy zakupiony towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: zamowienia@profile-mosiadz.com lub drogą pocztową na adres: SMD Jasionka 926, 32-006 Jasionka

WAŻNE: Kupujący ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera pod kątem ewentualnych uszkodzeń bądź zagubienia zawartości, zwłaszcza w  przypadku podejrzenia, że opakowanie nie jest zaklejone oryginalnie. W razie stwierdzenia uszkodzeń przesyłki należy bezwzględnie sporządzić z kurierem protokół szkody, gdyż tylko on będzie podstawą do wysunięcia jakichkolwiek roszczeń do przewoźnika.
Reklamacje, co do ilości bądź ewentualnych pomyłek w zamówieniu powinny być składane niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki.

Reklamowany towar należy wysłać na adres: Nowa Wieś 167, 36-001 Trzebownisko

W związku z wadą możesz żądać:

 • wymiany rzeczy na wolną od wad,
 • usunięcia wady,

lub złożyć oświadczenie o:

 • obniżeniu ceny,
 • odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej..

Rozpatrzenie reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.

Więcej informacji na temat reklamacji w Regulaminie sprzedaży.